کابینتهای به رنگ طبیعی چوب افرا دورتادور آشپزخانه را احاطه کرده اند.

نوشته شده توسط امیر شعبانی در |